Tuesday, November 27, 2012

En första recension av Jämtlandsnatt

Jan Sandström, amatörastronom och utbildad kulturvetare, har recenserat min bok Jämtlandsnatt för SAAF - Svensk AmatörAstronomisk Förening.

First review of Nights in Jämtland, English version further down.

-----

Jan Sandström för SAAF - Svensk AmatörAstronomisk Förening
2012-11-26

Jämtlandsnatt
Göran Strand, Jengel Förlag AB, Samuel Permans Gata 9, 831 31 Östersund, 2012, ISBN 978-91-88672-85-8, inbunden, 116 sidor

Jag vågar påstå att den här bedövande vackra boken är ett unikum i sitt slag i Sverige. Så vitt jag vet är det här den första svenska boken någonsin som ägnar sig åt astrofotografering. Låt oss se på de yttre ramarna först. Storleken 27.5 x 27.5 centimeter gör den nästan till en ”Coffee-table” bok. Därtill inbunden, papper av bra kvalitet och ett sidomfång på 116 sidor. Boken är indelad i fem huvudavsnitt som dock är lite flytande. Det är Solen, Nattlandskap, Månen, Norrsken och Vintergatan. I förordet berättar fotografen själv Göran Strand, boendes på Frösön hur han redan som barn blev biten av astronomin och natthimlens skönhet. Hur han som 15-åring första gången fick se Saturnus i en fågelkikare och därefter var fast. På 1990-talet började han fotografera och år 1998 när han köpt sitt första teleskop föddes planerna på att börja med astrofotografering. Resultatet ser vi här. De flesta av bilderna, varav många sträcker sig till dubbeluppslag, har en skönhet av episk klass. Här och där ser vi dock att herr Strand även behärskar att fotografera svåra detaljer av närmast vetenskaplig karaktär. Jag tänker på ett dubbeluppslag av solen som visar en otrolig detaljrikedom. Även om de flesta fotografierna är tagna under dygnets mörka timmar, spänner boken över himmelska fenomen som man kan observera även dagtid. Göran Strand berättar hur han i de flesta fall försöker att noggrant planera och välja vyer i förväg. Sedan är det bara att hoppas på att vädergudarna samarbetar. Texterna är sparsmakade, informativa och också lite reflekterande, nästan meditativa. Boken är tvåspråkig, med ackompanjerande engelsk följetext.

Säkert kommer en och annan tekniskt sinnad amatörastronom och astrofotograf att grumsa för att författaren inte anger exponeringstider, bländaröppningar, kameror och annat, men i en sådan här vacker bok tycker jag att det bara känns skönt att kunna lägga allt sådant åt sidorna och bara försjunka in i motiven. För den som vill ha teknisk information går det säkert bra att kontakta författaren. Själv är jag mer än nöjd med att få ta del av stjärnhimlen, prunkande norrsken och annat genom Göran Strands kameralinser. De astronomiskt intresserade i vårt avlånga land kan också ta del av Göran Strands fotografier i våra svenska astronomimagasin. Jag hoppas verkligen att den här fantastiska boken mottas som den förtjänar och att vi också i framtiden får njuta av flera publikationer av denne nattligt orienterade jämte. Boken kan endera beställas från Förlaget (se ingressen) eller direkt från författaren. Men kanske är det lovvärt att fråga efter den i er lokala bokhandel. På så sätt får ju fler människor upp ögonen i bokstavlig bemärkelse för universum.

Jan Sandström, amatörastronom

Källa: http://www.saaf.se/recensioner.php (Klicka på fliken övrigt)

---

Review in English

2012-11-26

Nights of Jämtland

Göran Strand, Jengel Publishing Co., Samuel Permans gata9, 831 31 Östersund, Sweden, 2012, ISBN 978-91-88672-85-8, hardcover, 116 pages

I dare say that this stunning book is unique of its kind in Sweden. To my knowledge this is the first Swedish book ever dedicated to astrophotography. Let us look at the outer limits first. Size 27.5 x 27.5 centimeters and makes it almost a "Coffee-table" book. In addition, hardcover, high quality paper and a page range of 116 pages. The book is divided into five main sections, however, they are somewhat fluid. It's the Sun, Night Landscape, Moon, Northern Lights and the Milky Way. In the preface the photographer himself, Göran Strand, residents on Frösön, tells how he as a child was bitten by astronomy and the night sky beauty. How he was 15 years old the first time got to see Saturn in binoculars and then was stuck. In the 1990s he began photographing and in 1998 when he bought his first telescope, started with astrophotography. The result we see here. Most of the pictures, many of which extend to double sides, has a beauty of epic class. Here and there we also see that Göran also master difficult photograph details of next to scientific character. I'm thinking of a double spread of the sun showing incredible detail. Although most of the photographs were taken during the dark hours, spanning book of celestial phenomena that can be observed even during the day. Göran Strand tells how he, in most cases try to carefully plan and select views in advance. Then, just to hope that the weather gods cooperate. The lyrics are sparse, informative and also a bit reflective, almost meditative. The book is bilingual, with accompanying English follow the text.

Certainly, one and other technically minded amateur astronomer and astro photographer may complain to the author for not writing exposure times, aperture, cameras and other things, but in such a beautiful book, I think it just feels good to be able to put all of that to the side and just sink into of motives. For those who want technical information, it is certainly a good idea to contact the author. I myself am more than happy to take part of the sky, dazzling northern lights through Göran Strand's camera lenses. The astronomically interested in our country can also take part of Göran Strand's photographs in our Swedish astronomy magazines. I really hope that this fantastic book is received like it deserves and that we in the future can enjoy several publications from Göran. The book can either be ordered from the publisher (see preamble) or directly from the author. But perhaps it is commendable to ask for it in your local bookstore. In this way, the more people become aware of the literal sense of the universe.

Jan Sandström, amateur astronomer

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.